Köpvillkor

1. Allmänt
Dessa Allmänna villkor för köp av DVD-film och film för nedladdning (streaming via internet) anger de villkor som gäller mellan dig som användare/köpare (nedan ”Användaren”) och Flugfiskefilmer.se, som drivs av Mountain Media, organisationsnummer 600813-7017.

Flugfiskefilmer.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. De gällande Allmänna villkoren finns alltid publicerade på webbsidan.

Genom att klicka på knappen ”Checkout with Paypal” på sidan Varukorg bekräftar Användaren att han eller hon har läst igenom villkoren i de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande Allmänna villkoren och godkänner och accepterar Användaren villkoren.

2. Åldersgräns
Användaren måste ha fyllt 18 år för att kunna köpa dvd-film och/eller filmer för nedladdning från Flugfiskefilmer.se. Om Användaren har fyllt 16 år – men inte 18 år – måste Användaren ha förmyndares tillstånd för att köpa filmer.

Genom att klicka på knappen ”Checkout with Paypal” på en orderbekräftelse intygar användaren att han eller hon har fyllt 18 år – eller om Användaren fyllt 16 år men inte 18 år – att han eller hon har förmyndares tillstånd för köpet.

3. Upphovsrätt
Filmerna, som köps som Streaming, levereras i form av datafiler. Upphovsrätten till datafilerna och allt innehåll i datafilerna (nedan ”Filerna”) som Användaren hyr tillkommer filmproduktionsbolag och andra rättighetsinnehavare och licensgivare.

Filerna innehåller material som skyddas av svensk och internationell upphovsrätt och Filerna och innehållet i desamma får endast användas för privat bruk.

Detta innebär att Användaren, med de begränsningar som följer av vid var tid gällande upphovsrättslagstiftning, Användarvillkoren och dessa Allmänna villkor, får
– streama (ladda en temporär fil som successivt raderas) Filerna till sin persondator, TV, läsplatta, telefon eller liknande utrustning kopplad till Internet.
– använda Filerna ett obegränsat antal gånger under en period om 48 timmar eller annan, längre eller kortare tidsperiod, som vid varje tidpunkt bestäms av Flugfiskefilmer.se.

Filerna – eller innehållet i Filerna – får inte helt eller delvis kopieras eller spridas vidare, tilldelas till någon eller fildelas eller användas i något kommersiellt syfte. Filerna – eller innehållet i Filerna – får således inte helt eller delvis säljas, hyras ut, leasas eller sublicensieras till någon annan.

Användaren åtar sig att kontinuerligt hålla sig informerad om ändringar och tillägg i upphovsrättslig lagstiftning och annan normbildning inom upphovsrätten.

Användaren skall tillse att han eller hon har sådan kontroll över Filerna och innehållet i Filerna att någon vidare kopiering, vidare spridning eller annan användning av desamma utöver vad som är tillåtet enligt svensk och internationell upphovsrätt och enligt dessa Allmänna villkor inte är möjligt.
Detta innebär bland annat att Användaren är skyldig att hålla uppsikt över den datorutrustning där Filerna lagras och att inte avslöja sina medlemsuppgifter eller lösenord till sitt Flugfiskefilmer.se-konto till någon annan.

Användaren skall hålla Flugfiskefilmer.se skadelös i det fall sådan användning av nedladdade Filer sker i strid med dessa Allmänna villkor.

4. Priser
Användaren skall betala det pris för köpt(a) film(er) som anges som pris i butiken. Priset framgår av orderbekräftelsen och anges i svenska kronor. Priset inkluderar alla skatter och avgifter.

Priset inkluderar inte den ersättning för kommunikation som Användaren enligt avtal har att erlägga till sin internetoperatör, eller andra kostnader i samband med användandet av Användarens egen persondator, TV, surfplatta, telefon eller liknande utrustning kopplad till Internet (inklusive kommunikationsutrustning).

5. Leveranstid
Så snart Flugfiskefilmer.se mottagit Användarens bekräftelse påbörjas Flugfiskefilmer.se leverans av tjänsten och filmen kan ses. Hur lång tid det tar att ladda ner en fil beror av flera olika faktorer så som till exempel kapaciteten (prestandan) på Användarens egen datautrustning, och den aktuella trafikbelastningen över Internet.

DVD-filmer levereras normalt inom 14 dagar efter att beställning inkommit.

Flugfiskefilmer.se tar inget ansvar för leveransstörningar eller förseningar som beror på Användaren eller på fel eller brister i Användarens utrustning eller annan teknisk utrustning som tillhör annan än Flugfiskefilmer.se.

Flugfiskefilmer.se ansvarar under alla förhållanden inte för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador – till följd av leveransstörningar eller förseningar. Vid utebliven leverans har Användaren rätt att få en ersättningsfilm levererad utan ytterligare kostnad.

6. Felaktig tjänst
För att Du ska kunna se streamade filmer från Flugfiskefilmer.se krävs att Du har en datorutrustning med viss kapacitet. De tekniska krav som Flugfiskefilmer ställer på användarens utrustning publiceras på webbsidan. Flugfiskefilmer.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska kraven. Sådana ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. De vid var tid gällande tekniska kraven finns alltid publicerade på webbsidan. Det åligger Användaren att tillse att hans eller hennes utrustning uppfyller publicerade krav.

För att en i alla avseende korrekt streaming skall kunna ske krävs även att Användarens registrerade medlemsuppgifter är korrekta och fullständiga. Användaren ansvarar för att tillse att alla uppgifter som lämnas till Flugfiskefilmer.se är korrekta och att fullständig information ges när så efterfrågas.

Samtliga filmer och innehållet i desamma distribueras i befintligt skick.

Flugfiskefilmer.se ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av Användaren eller av fel eller brister i Användarens utrustning eller i annan teknisk utrustning som tillhör annan än Flugfiskefilmer.se.

Flugfiskefilmer.se ansvarar inte i något fall för skador i form av datahaverier eller förlust av data.

Flugfiskefilmer.se ansvarar under alla förhållanden, om inte annat anges ovan, inte för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador – till följd av fel eller brister i tjänsten.

7. Ångerrätt
De filmer som hyrs distribueras elektroniskt i form av datafiler för streaming. Flugfiskefilmer.se tillhandahåller därmed användaren en tjänst enligt distansavtalslagen och då Flugfiskefilmer.se:s fullgörande av tjänsten påbörjas så snart orderbekräftelsen skickats till Användaren gäller inte distansavtalslagens bestämmelser om ångerrätt.

Genom att klicka på knappen ”Köp” eller ”Hyr” på en orderbekräftelse samtycker Användaren till att Flugfiskefilmer.se påbörjar fullgörandet av leveransen.

De filmer som köps, som DVD, omfattas av 14-dagars ångerrätt. Användaren står för returfrakten och varorna ska återsändas med oöppnad plastförsegling.

8. Kompletterande information på webbsidan m m
Regler för medlemskap, rutinbeskrivningar avseende köp och annan för köpet relevant information finns publicerad på webbsidan. Användaren åtar sig att innan köpet informera sig om sådan information och att följa vid var tid publicerade regler.

9. Arkivering
Flugfiskefilmer.se kommer att arkivera relevanta avtalshandlingar i elektronisk form under minst den tid som krävs enligt bokföringslagen och god redovisningssed i Sverige. På begäran har Användaren rätt att i rimlig omfattning få ta del av sådana arkiverade handlingar. En sådan begäran skall framställas till Flugfiskefilmer.se:s kundtjänst.

Flugfiskefilmer.se har rutiner för kontinuerlig back-up och andra IT-säkerhetsåtgärder men förlust av data kan inte uteslutas. Användaren uppmanas därför att även själv på betryggande sätt arkivera relevanta avtalshandlingar.

10. Personuppgifter
Genom att Användaren registrerar sig som medlem på Flugfiskefilmer.se och i samband med köp av filmer på webbsidan, lämnar Användaren vissa kontaktuppgifter mm som innehåller uppgifter om Användarens identitet. Flugfiskefilmer.se kommer även att automatiskt inhämta vissa andra uppgifter om Användaren så som uppgifter om antal besök, konsumtionsmönster, IP-adresser och inloggningstider. Vidare kan viss annan information automatiskt inhämtas genom användandet av så kallade cookies.

I och med att Användaren accepterar villkoren i dessa Allmänna villkor samtycker Användaren till att Flugfiskefilmer.se sparar och behandlar sådana uppgifter och sådan information i syfte att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter i samband med Användarens medlemskap och köp av film. Uppgifterna kan även komma att behandlas i syfte att analysera och utveckla tjänsten.

Användarens personuppgifter kommer att sparas så länge avtalsrelationen mellan Användaren och Flugfiskefilmer.se består och för en tid därefter om det är nödvändigt för att Flugfiskefilmer.se skall kunna fullgöra sina kvarstående skyldigheter eller utöva sina rättigheter gentemot Användaren.

Användaren har rätt att en gång per år skriftligen begära och utfå information om den behandling av Användarens personuppgifter som förekommer. En sådan begäran skall framställas till Flugfiskefilmer.se:s kundtjänst.

11. Överlåtelse
Flugfiskefilmer.se äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till annan utan föregående samtycke från Användaren. Användaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till någon annan utan Flugfiskefilmer.se:s i förväg inhämtade skriftliga samtycke.

13. Tillämplig lag och tvistlösning
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal, och som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden. Om tvisten skall prövas i domstol skall den avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

14. Frågor och kontakt
Om frågor skulle uppkomma i anledning av dessa Allmänna villkor eller annat behov av kontakt uppkommer är Användaren välkommen att höra av sig till Flugfiskefilmer.se:s kundtjänst.

Comments are closed.